Doel van de identificatiefase

De identificatiefase is de eerste verkenning van de mogelijkheden voor een warmtenet in jouw gemeente. In deze fase verzamel je essentiële informatie en maak je een eerste inschatting van de haalbaarheid van het project.

Belangrijke vragen in deze fase:

Warmtevraag:

 • Is er voldoende warmtevraag op de gewenste locatie?
 • Welke type gebouwen zijn er en hoeveel warmte verbruiken ze?
 • Wat zijn de toekomstige plannen voor woningbouw en bedrijvigheid in het gebied?

Warmtebronnen:

 • Zijn er geschikte warmtebronnen beschikbaar in de omgeving?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende bronnen (aquathermie, biomassa, geothermie, restwarmte etc.)?
 • Is de bron duurzaam en betrouwbaar?

Financiële haalbaarheid:

 • Wat is de geschatte investering voor de aanleg van het warmtenet?
 • Welke subsidies en financieringsmogelijkheden zijn er beschikbaar?
 • Is het project financieel haalbaar op de lange termijn?

Maatschappelijke aspecten:

 • Hoe wordt het warmtenet ingepast in de omgeving?
 • Wat is de impact op bewoners en bedrijven?
 • Hoe wordt draagvlak gecreëerd voor het project?

Stakeholders:

 • Wie zijn de belangrijkste stakeholders in het project?
 • Hoe worden stakeholders betrokken bij het proces?
 • Welke afspraken moeten er gemaakt worden met stakeholders?

Acties

Transitievisie Warmte / wijkuitvoeringsplan

Je stelt een Transitievisie Warmte of wijkuitvoeringsplan op. Belangrijke elementen die hierin opgenomen moeten worden zijn:

 • Beschrijf de ambities van de gemeente met betrekking tot energietransitie.
 • Inventariseer de warmtevraag en potentiële bronnen in de gemeente.
 • Beschrijf de rol van warmtenetten in de energietransitie.
 • Definieer de aanpak voor de verduurzaming van wijken.

Stakeholderanalyse

 • Identificeer alle relevante stakeholders, inclusief: woningcorporaties, warmtebronnen, warmteleveranciers, waterschap, bewoners, bedrijven, provincie, rijksoverheid.

 • Analyseer de belangen en invloed van de stakeholders.

 • Organiseergesprekken om de mogelijkheden te inventariseren.

Businesscase opstellen

 • Maak een eerste financiële analyse van het project.
 • Bepaal de investeringskosten, operationele kosten en potentiële opbrengsten.
 • Identificeer de belangrijkste kosten- en opbrengstdrijvers.

Eerste haalbaarheidsscan

 • Voer een quick scan uit om de technische en financiële haalbaarheid van het project te beoordelen.

 • Analyseer het type bebouwing, de bronmogelijkheden en de aanwezigheid van een woningcorporatie.

 • Maak een eerste schatting van de investeringskosten en de potentiële opbrengsten.

Eerste GO/NO GO moment:

 • Evalueer de resultaten van de haalbaarheidsscan, de stakeholderanalyse en de businesscase.

 • Bepaal samen met de betrokken partijen of het project haalbaar is en voldoende draagvlak heeft.

 • Bezegel de beslissing om door te gaan met het project met een Intentieovereenkomst (IOK).

Intentieovereenkomst opstellen en tekenen

 • Leg de afspraken met de betrokken partijen vast in een intentieovereenkomst.

 • Definieer de rollen en verantwoordelijkheden van elke partij.

 • Beschrijf de planning en fasering van het project

Projectplan opstellen

 • Werk het plan van aanpak voor de volgende fase van het project uit.

 • Beschrijf de doelstellingen, planning, fasering, rolverdeling en financiering.

Tweede GO/NO GO moment

 • Evalueer het projectplan en de voortgang van het project tot nu toe.

 • Bepaal samen met de betrokken partijen of er voldoende basis is om door te gaan naar de volgende fase.

 • Bezegel de beslissing met een Samenwerkingsovereenkomst (SOK).

Samenwerkingsovereenkomst opstellen en tekenen

 • Definieer de afspraken voor de haalbaarheidsfase.

 • Beschrijf de deliverables, te onderzoeken zaken, projectorganisatie, samenwerking en financiering.

Contact

Enpuls Warmte Infra ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen van duurzame warmtenetten. Neem contact op om te bespreken hoe wij jou kunnen helpen in de identificatiefase.

nuPickers.Picker
Ralph de Graaf Business Developer Noord ( Groningen, Drenthe, Overijssel)
“De energietransitie gaat ons allen aan en doe je samen; alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.”
besparing_milieu
Emiel Zwiep Business Developer Zuid (Noord-Brabant, Limburg)