Doel van de haalbaarheidsfase

De haalbaarheidsfase is gericht op het gedetailleerd onderzoeken van de technische, financiële, juridische, maatschappelijke en organisatorische aspecten van het warmtenetproject. Het doel is om te beoordelen of het project realistisch en haalbaar is om door te gaan naar de volgende fase.

Belangrijke vragen in deze fase:

Technisch ontwerp:

 • Is er een gedetailleerd tracéontwerp beschikbaar?
 • Welke technische specificaties zijn vereist voor het warmtenet?
 • Welke vergunningen en procedures zijn nodig?

Financiële haalbaarheid:

 • Is er een nauwkeurigere analyse van de investeringskosten, operationele kosten en opbrengsten?
 • Welke financieringsmogelijkheden zijn realistisch en haalbaar?
 • Wat is de impact van subsidies en andere incentives op de business case?

Juridische aspecten:

 • Welke wet- en regelgeving is van toepassing op het project?
 • Wat zijn de juridische risico's en hoe kunnen deze worden gemitigeerd?
 • Welke contractuele afspraken moeten er gemaakt worden met stakeholders?

Maatschappelijk draagvlak:

 • Zijn bewoners en andere stakeholders voldoende geïnformeerd en betrokken bij het project?
 • Is er voldoende draagvlak voor de aanleg van het warmtenet?
 • Hoe wordt omgegaan met eventuele bezwaren of weerstand?

Organisatie en governance:

 • Welke rol gaat de gemeente spelen in het warmtebedrijf?
 • Welke organisatiestructuur is het meest geschikt voor het project?
 • Hoe wordt de samenwerking tussen de verschillende stakeholders georganiseerd?

Acties

Voorlopig tracéontwerp opstellen

 • Werk het tracéontwerp verder uit op basis van de beschikbare informatie over de ondergrond, infrastructuur en omgeving.
 • Houd rekening met ruimtelijke ordening, archeologie, ecologie en andere relevante factoren.
 • Tip: Schakel een gespecialiseerd ingenieursbureau in voor het opstellen van het voorlopig tracéontwerp.

Omgevingsonderzoeken uitvoeren

 • Voer de benodigde onderzoeken uit om de haalbaarheid van het tracé te beoordelen en de impact op de omgeving te minimaliseren.
 • Denk aan bodemonderzoek, archeologisch onderzoek, ecologisch onderzoek, en onderzoek naar kabels en leidingen.

Vergunningen inventariseren

 • Identificeer alle benodigde vergunningen voor de aanleg en exploitatie van het warmtenet.
 • Stel een plan op voor het aanvragen van de vergunningen.

Businesscase aanscherpen

 • Actualiseer de businesscase op basis van de nieuwe informatie uit het tracéontwerp en de omgevingsonderzoeken.

 • Maak een nauwkeurigere analyse van de kosten, opbrengsten en financieringsmogelijkheden.

Bewonersparticipatie organiseren

 • Organiseer informatieavonden, workshops en andere bijeenkomsten om bewoners te informeren en te betrekken bij het project.

 • Zorg voor transparante communicatie en geef bewoners de mogelijkheid om mee te denken over het tracé en de inpassing in de omgeving.

 • Tip: Ontwikkel een communicatiestrategie en schakel eventueel een communicatiebureau in.

Rol van de gemeente bepalen

Bepaal welke rol de gemeente wil spelen in het warmtebedrijf:

 • Verlener van de omgevingsvergunning (faciliterende en toetsende rol)

 • Concessieverlener (opdrachtgever)

 • Eigenaar of exploitant van het warmtenet

Derde GO/NO GO moment

 • Evalueer de resultaten van de haalbaarheidsstudies, de bewonersparticipatie en de besluitvorming over de rol van de gemeente.

 • Bepaal samen met de betrokken partijen of er voldoende basis is om door te gaan naar de ontwikkelfase.

 • Bezegel de beslissing met een Ontwikkelovereenkomst.

Ontwikkelovereenkomst opstellen en tekenen

 • Leg de afspraken voor de ontwikkelfase vast in een Ontwikkelovereenkomst (OK).
 • Beschrijf de deliverables, te onderzoeken zaken, projectorganisatie, samenwerking en financiering.

Contact

Enpuls Warmte Infra ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen van duurzame warmtenetten. Neem contact op om te bespreken hoe wij jou kunnen helpen in de haalbaarheidsfase.

nuPickers.Picker
Ralph de Graaf Business Developer Noord ( Groningen, Drenthe, Overijssel)
“De energietransitie gaat ons allen aan en doe je samen; alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.”
besparing_milieu
Emiel Zwiep Business Developer Zuid (Noord-Brabant, Limburg)