Onze visie op warmte

Industriële restwarmte blijft nu goeddeels onbenut, terwijl die warmte zich juist uitstekend leent als aanjager van regionale warmtenetten. Verder is draagvlak bij nieuwe initiatieven een belangrijk aandachtspunt. Hoe zorgen we ervoor dat bewoners willen overstappen naar een warmtenet? En dan is er nog de huidige organisatie die niet is ingericht op een flinke groei van het aantal nieuwe aansluitingen op warmteprojecten. Als we de kansen op deze drie vlakken benutten, dan kunnen we de transitie versnellen en op termijn doorzetten.

Kernpunten van onze visie

 • Zorg voor draagvlak
  Bij de keuze tussen een collectieve en een individuele oplossing is het sociale karakter van een wijk van belang. Daarom pleit Enpuls bijvoorbeeld om het sociale karakter van een wijk mee te wegen in de locatiekeuze van warmtenetten.
 • Maak impact met regionale warmtenetten
  Op korte termijn vaart maken met de ontwikkeling van warmtenetten, lukt alleen wanneer Nederland inzet op regionale netten. Industriële restwarmte leent zich hiervoor uitstekend: het is relatief goedkoop, de bron is op korte termijn bedrijfszeker en het warmtevolume is veelal groot. Om restwarmte beter te benutten stelt Enpuls voor om onder andere een heffing op het lozen van (industriële) restwarmte in te voeren.
 • Organiseer de uitrol goed
  Om de organisatie van warmtenetten in goede banen te leiden, is centrale sturing vanuit de Rijksoverheid nodig. Deze sturing zorgt ervoor dat andere partijen beter hun rol kunnen pakken bij de uitrol van warmtenetten. Zo hebben warmtenetten nu in de regel een onrendabele top ten opzichte van verwarming met aardgas. Vanwege deze onrendabele top komt de grootschalige uitrol van warmtenetten niet tot stand. Daarom dient de Rijksoverheid volgens Enpuls met collectief gefinancierde instrumenten te komen om warmtenetten te stimuleren.

"Het is absurd om warmte weg te koelen, terwijl we een stuk verderop juist op zoek zijn naar alternatieven om te verwarmen.”

De uitdagingen

Op dit moment spelen warmtenetten een beperkte rol in de warmtevoorziening. Slechts 5% van de woningen in Nederland is aangesloten op een warmtenet. Bovendien is de duurzaamheidsimpact van deze bestaande netten met een aandeel van 15% duurzame warmte nog zeer beperkt. Initiatieven voor nieuwe warmtenetten komen nauwelijks van de grond.

Deze drie drempels vormen de voornaamste uitdagingen: 

 1. Er is onvoldoende motief onder bewoners om over te stappen naar een warmtenet

 2. Industriële restwarmte blijft onbenut

 3. De huidige organisatie van warmtenetten is niet ingericht op een flinke groei en grootschalige uitrol

"Bij warmtenetten kom je letterlijk en figuurlijk bij mensen achter de voordeur."

Wat doet Enpuls?

In haar visie op de ontwikkeling van de warmtemarkt doet Enpuls primair een appèl op de Rijksoverheid. Centrale sturing is de sleutel tot versnelling om zo de doelen uit het Klimaatakkoord binnen handbereik te brengen.

Enpuls pakt ook zelf de handschoen op en onderneemt de komende jaren actie op drie onderwerpen uit de visielijn:

 • Enpuls stimuleert draagvlak voor warmtenetten
  Wij onderzoeken factoren die draagvlak voor warmtenetten beïnvloeden en vertalen de resultaten naar praktisch inzetbare concepten. 
 • Enpuls stimuleert warmtenetten op regionaal niveau
  Wij zijn beschikbaar als onderzoekpartner voor projecten rondom grote industriële clusters. Verder ontwikkelen en realiseren we bij Enpuls zelf projecten in de warmtemarkt.
 • Enpuls richt zich op de organisatie van de uitrol van warmtenetten
  Wij zullen pleiten voor centrale sturing en publiek eigendom voor de ontwikkeling van regionale warmtenetten. 

"Centrale sturing is de sleutel tot versnelling."

5%
Van de woningen in Nederland is maar aangesloten op een warmtenet
15%
Aandeel van duurzame warmte. Duurzaamheidsimpact is zeer beperkt
1,5 mln
Woningen van het aardgas af in 2030
Shutterstock 1366579751
Visie
Een succesvolle start met collectieve wijkaanpak

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht en planmatig te verduurzamen. Maar waar begin je?

Shutterstock 1695754435
Blog
Vier inzichten & randvoorwaarden voor een succesvol warmtenet

Een warmtenet realiseren? Check vooraf deze lessons learned van ervaringsdeskundigen en vergroot de kans op succes!

warmtenet - 2 buizen plus mensen.jpg
Download
Whitepaper Vaart maken met warmtenetten

Redenen om te kiezen voor collectieve warmtenetten in de gebouwde omgeving. Lees onze beschouwing in de whitepaper.

Maankwartier Centrale
Persbericht
Enpuls verstevigt positie in warmtemarkt met overname infrastructuur Mijnwater

Het Limburgs Energiefonds (LEF) verkoopt de warmtenet-infrastructuur van Mijnwater aan Enpuls, onderdeel van netwerkbedrijf Enexis Groep. Met Enpuls als partner kan Mijnwater verder doorontwikkelen. Zo kan Mijnwater een grotere bijdrage leveren aan onder andere de verduurzaming van de regio Parkstad. Daarnaast kan hierdoor, samen met de betrokken gemeenten, de energietransitie nader vormgegeven worden. Zo kan door deze samenwerking de uitrol van nieuwe warmtenetten versneld gerealiseerd worden. Vandaag hebben Henk Visser namens Enpuls en Philip Tan namens LEF in Heerlen de overname afgerond.

Aansluiten Bij De Belevingswereld Van Particuliere Woningeigenaren
Blog
‘We moeten beter aansluiten bij de belevingswereld van particuliere woningeigenaren’

Om de klimaatdoelen te halen, is iedereen nodig. Van lokale overheden en grote bedrijven tot particuliere woningeigenaren. Voor die laatste groep blijkt verduurzaming alleen vaak onvoldoende drijfveer om daadwerkelijk tot actie over te gaan. Om hen meer bij de energietransitie te betrekken, ontwikkelde Enpuls een inspiratieplaat.

Een Circulaire Energietransitie Van De Gebouwde Omgeving
Overige
Een circulaire energietransitie van de gebouwde omgeving

Nederland heeft ambitieuze doelen gesteld om de opwarming van de aarde te beperken tot twee, liefst anderhalve graden. Het verduurzamen van de gebouwde omgeving speelt hier een grote rol in. Daarnaast is er de ambitie om onze lineaire economie om te vormen tot een circulaire. Hoe verhouden deze impactvolle opgaven zich tot elkaar?

HWP Nieuwe Afbeelding
Blog
Installatiegroep Breman ziet volop potentie in de hybride warmtepomp

De hybride warmtepomp is in opmars. Branchevereniging Techniek Nederland heeft de ambitie om de komende tien jaar minimaal een miljoen van deze apparaten in Nederlandse woningen te installeren. Daarvoor is nog wel veel werk aan de winkel.

200203 4145
Podcast
Podcast: Lang leve de hybride warmtepomp
Poster Slimme Wijken Aanpak
Download
Slimme Wijken Aanpak voor gemeenten

De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht te verduurzamen. Enpuls ontwikkelde daarom een praktisch proces onder de naam Slimme Wijken Aanpak. Lees de brochure.

Slimme wijken presentatie
Persbericht
Enpuls helpt gemeenten met maatregelpakketten voor verduurzaming van wijken

Enpuls heeft in samenwerking met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal een praktisch proces en ondersteunende middelen ontwikkeld voor een collectieve wijkaanpak: de Slimme Wijken Aanpak. Daarin staat een stap-voor-stap benadering met isolatiemaatregelen centraal. De Slimme Wijken Aanpak wordt kosteloos aangeboden aan gemeenten en hun energieloketten.

Warmtepompp
Visie
Hybride warmtepomp als alternatief voor aardgas

Hoe zorgen we ervoor dat alternatieven voor de cv-ketel, zoals warmtepompen, terrein gaan winnen? En populairder worden?

Shutterstock 1037714281 Bewerkt
Persbericht
Aardgas vervangen door zonnewarmte
Woonwijk
Blog
Hybride warmtepomp: dé sleutel om de energietransitie op gang te brengen

Enpuls ziet een belangrijke rol voor de hybride warmtepomp in de energietransitie. Hoe je als gemeente het gebruik ervan kunt stimuleren, lees je in deze blog.

Woonplan Ontdekkingstocht
Blog
Woonplan: de ontdekkingstocht naar een gebruiksvriendelijke tool

Onze conceptontwikkelaars spraken met tientallen bewoners om te achterhalen hoe ze precies keuzes maken bij woningverbetering. De ontwikkeling van Woonplan was een ware ontdekkingstocht, vertellen ze in dit blog.

Met Een Humoristisch Kaartspel De Energietransitie Inclusiever Maken
Blog
Met een humoristisch kaartspel de energietransitie inclusiever maken

Op weg naar de energietransitie vormt het creëren van maatschappelijk draagvlak één van de grootste uitdagingen. Daarbij is het opvallend dat in de wijken die als eerst van het gas af moeten, vaak mensen wonen die het verst van de energietransitie afstaan.

Tarnoc1
Blog
Tarnoc: ‘Onze turbineketel maakt duurzame verwarming op korte termijn mogelijk’
Wijk (1)
Podcast
Een duurzame wijkaanpak, zo krijgen we woningen van het gas af
Persbericht Warmtenet
Persbericht
Nieuwe stap in ontwikkeling duurzaam warmtenet binnenstad Maastricht