duurzame mobiliteit personenvervoer

duurzame mobiliteit personenvervoer

Uitdaging: alle elektrische auto’s gemakkelijk en betaalbaar opladen met duurzame energie. Enpuls werkt aan creatieve oplossingen die de transitie naar duurzame mobiliteit haalbaar en betaalbaar maken.

De uitdaging

De klimaatuitdaging in Nederland is groot. In 2030 moet de hoeveelheid CO2 met 49% zijn verminderd ten opzichte van 1990. En in 2050 mag bijna helemaal geen CO2 meer uitgestoten worden. Het kabinet neemt daarom ingrijpende maatregelen die impact hebben op onze mobiliteit. De verwachting is dat het Nederlandse wagenpark in 2030 uit ca. 2 miljoen elektrische personenvoertuigen (EV’s) bestaat, een kwart van het geheel.

De uitdaging is te zorgen dat deze auto’s gemakkelijk en betaalbaar kunnen worden opgeladen met duurzame energie. Het huidige netwerk van Enexis is nog niet klaar voor een sterke toename in het elektriciteitsgebruik door elektrische auto’s. Ook is er nog niet altijd voldoende duurzame energie beschikbaar voor het laden van elektrische voertuigen. Enpuls werkt daarom aan creatieve oplossingen die de transitie naar duurzame mobiliteit haalbaar en betaalbaar maken.

Onze visie

Enpuls wil de energietransitie versnellen door in te zetten op duurzame mobiliteit met als doel volledig schone mobiliteit in 2050. Enpuls ziet batterij-elektrisch vervoer als de eindoplossing voor personenvoertuigen, want dit veroorzaakt geen lokale uitstoot en is in combinatie met groene stroom CO2-neutraal. Alternatieven voor verduurzaming van mobiliteit zoals CNG/Groengas en LNG kennen nog lokale uitstoot. Waterstof-elektrisch vervoer is vanwege de omzetting van elektriciteit naar waterstof en andersom minder energie-efficiënt. Batterij-elektrisch vervoer is daarom de meeste kostenefficiënte oplossing voor volledig duurzame personenvoertuigen.

Op korte termijn zien we een snelle groei van batterij-elektrisch vervoer voor personenvoertuigen. Zo verwachten we voor personenvervoer in 2023 ca. 120.000 elektrische voertuigen in het verzorgingsgebied van Enexis, tien keer zoveel als het huidige aantal (begin 2019). Deze voertuigen zullen in toenemende mate slim laden. Dit zorgt voor een optimale benutting van het elektriciteitsnet en de aanwezige groene stroom. Samen met de hoge efficiency van de elektromotor zorgt dit voor lagere mobiliteitskosten voor de consument.  Daarmee worden elektrische voertuigen steeds meer onderdeel van het flexibele, duurzame elektriciteitsnet van de toekomst.

Toekomstbeeld, ambitie, doelen

Om onze visie waar te maken vinden we het volgende van belang:

 • Elektrisch vervoer moet worden gestimuleerd en rijden op fossiele brandstoffen moet worden ontmoedigd
  Op dit moment is elektrisch rijden vaak nog duurder dan fossiel rijden en leiden de, nu nog, beperkte actieradius en laadmogelijkheden tot een negatief imago van elektrisch rijden.
 • Het laden van elektrische voertuigen moet gemakkelijk en betaalbaar zijn
  De realisatie van laadinfrastructuur in de publieke ruimte is vaak nog duur en duurt lang. Ook is de laadinfrastructuur vaak nog niet toekomstbestendig: voorbereid op uitbreiding, hogere vermogens of gecombineerd verbruik. Doorbraken zijn nodig voor de benodigde opschaling naar grote volumes laadinfrastructuur en bijbehorende netcapaciteit.
 • Rijden op duurzame energie moet altijd mogelijk zijn
  Er is momenteel nog onvoldoende duurzame energie voor elektrisch rijden en dit wordt ook niet optimaal benut. Voor maximale CO2-reductie is rijden op duurzame energie noodzakelijk. Daarom is een grote opschaling van duurzame opwek essentieel.

De 3 speerpunten

We richten ons ons op drie speerpunten:

 1. Elektrische voertuigen: Elektrisch personenvervoer moet aantrekkelijker worden en het rijden op fossiele brandstoffen moet worden ontmoedigd.
  Door visievorming en samenwerking met private en publieke partijen werken we aan het stimuleren van elektrisch vervoer. Dit doen we bijvoorbeeld in de Provincie Noord-Brabant met het ‘100.000 voertuigenplan’. Ook ontwikkelen we concepten, zoals de Autokeuzehulp,
 2. Laadinfrastructuur: Het opladen van elektrische voertuigen moet gemakkelijk en betaalbaar zijn.
  We zetten in op de ontwikkeling van concepten die de opschaling van de benodigde laadinfrastructuur haalbaar en betaalbaar maken. We ontwikkelen voorspelmodellen, zoals de ‘EV Prognose Atlas’, om de toekomstige laadbehoefte in kaart te brengen. Samen met provincies en gemeenten werken we aan voldoende publieke laadinfrastructuur, waarbij keuzevrijheid voor de e-rijder centraal staat. Daarnaast ontwikkelen we concepten zoals de VVE laadpropositie of verdichtingsoplossingen (o.a. Haverleij) waarmee het laden voor specifieke doelgroepen gemakkelijker en betaalbaar wordt.
 3. Duurzame energie: Rijden op duurzame energie moet altijd mogelijk zijn.
  Om rijden op duurzame energie te realiseren pleiten we voor verdere verduurzaming van de elektriciteitsproductie, zodat elektrische voertuigen worden geladen op zonne- en windenergie. Daarnaast willen we dat consumenten kunnen kiezen voor duurzame energie door concepten zoals ‘Vrije Energie Keuze’ op laadpalen mogelijk te maken.

Facts & figures

Doel CO2-reductie in 2030 (t.o.v. 1990) – Regeerakkoord/Nationaal Klimaatakkoord 

49%

Doel CO2-reductie in 2050 (t.o.v. 1990) – Regeerakkoord/Nationaal Klimaatakkoord 

95%

Aantal personenauto’s in Nederland (CBS)

8,4 mln

Totale uitstoot CO2 wegverkeer in Nederland (CBS)

30 Mton

Totale uitstoot CO2 personenauto’s in Nederland (CBS)

19 Mton

Aantal volledige elektrische auto’s in Nederland op 1 januari 2019 (RDW)

Ca. 45.000

Een elektrische auto gebruikt even veel elektriciteit als een gemiddeld huishouden

10kWh/dag

Eerste elektrische auto in productie

1884

Meer lezen

Nieuwsbrief inschrijven