Visie op duurzaam goederenvervoer

Visie op duurzaam goederenvervoer

We moeten de CO2-uitstoot van goederenvervoer terugdringen. Anders halen we de klimaatdoelstellingen niet. Om dat te realiseren zijn grote veranderingen nodig. Logistieke processen moeten slimmer. Elektrische voertuigen zijn een must. En ook voor de infrastructuur en het energienetwerk zijn aanpassing nodig.

Duurzame mobiliteit - goederenvervoer

De uitdaging

Personenmobiliteit en goederentransport zijn verantwoordelijk voor 21% van de totale CO2-uitstoot van Nederland. Ongeveer de helft daarvan wordt veroorzaakt door goederenvervoer en ander zwaar transportmaterieel over de weg. Op dit moment rijden deze voertuigen volledig op benzine en diesel. Deze op olie gebaseerde brandstoffen zijn zeer belastend voor het klimaat. De verwachting is dat het goederenvervoer tot 2050 sterk zal groeien, waardoor de uitstoot van CO2 en het gebruik van olie nog verder dreigt toe te nemen.

Kosten gedreven sector

Om de CO2 uitstoot van zwaar vervoer terug te dringen en de klimaatdoelstellingen te halen, zijn grote veranderingen nodig op zowel het gebied van logistieke processen, voertuigen als op het gebied van infrastructuur en het energiesysteem. De sterk kosten-gedreven logistieke sector kiest nog niet voor duurzaam vervoer. Dit doordat de techniek van zero-emissie vrachtauto’s nog in de kinderschoenen staat, waardoor nog niet het juiste betrouwbaarheidsniveau geboden kan worden en dat hierdoor de kosten nog hoog zijn.

Gevolgen voor het energiesysteem

Hoewel de uitdagingen groot zijn, is het noodzakelijk om nu grote stappen te maken richting duurzame oplossingen voor de logistieke sector om te komen tot zero-emissie goederenvervoer in 2050. Een belangrijk deel van de stappen liggen binnen de logistieke processen, echter is de versnelde overstap naar zero-emissie bestel- en vrachtauto’s alleen goed mogelijk als het bijbehorende energiesysteem op effectieve wijze wordt georganiseerd. Enpuls richt zich daarom op de transitie naar zero-emissie goederenvervoer en het bijbehorende energiesysteem.

Onze visie

Om de klimaatdoelstellingen te halen zijn in 2030 alle nieuw verkochte bestel- en vrachtauto’s in Nederland batterij-elektrisch en is een infrastructuur aangelegd om deze voertuigen te laden.

  • Elektrische aandrijving (motor) is de enige mogelijkheid tot volledige verduurzaming van transport;
  • Nederland moet een voortrekkersrol op zich nemen mede vanwege de grote kennis op het gebied van elektrisch personenvervoer en het belang van 'Nederland distributieland';
  • Batterij-elektrische voertuigen zorgen voor de grootste operationele voordelen in verband met hoge efficiëntie en lage total cost of ownership:
    • Waterstof vraagt twee tot drie keer zoveel duurzame energie t.o.v. batterij-elektrisch daardoor reduceert een keuze voor elektrische mobiliteit de CO2 uitstoot meer dan waterstof en is de business case beter.

Randvoorwaarden

Om dit duurzame toekomstbeeld te realiseren moeten overheden, marktpartijen en netbeheerders aan de slag.

Overheden

Lokaal, nationaal en internationaal zullen de overheden moeten zorgen voor duidelijke lange-termijnkaders en beleid (financieel en wet- en regelgeving).

De logistieke sector wil wel investeren, maar mist duidelijke lange-termijnkaders en regie van overheden ten aanzien van belastingen, subsidies en regelgeving, die richting geven aan de juiste investeringsbeslissingen. Versnippering en gebrek aan focus zorgt voor vertraging voor het invoeren van zero-emissievoertuigen.

Marktpartijen (verladers en vervoerders)

Voor de overgang naar elektrische voertuigen zijn aanpassingen in de logistiek en bijbehorende verdienmodellen vereist.

Met alleen het vervangen van dieselvoertuigen door elektrische bestel- en vrachtwagens zal het behalen van de zero-emissiedoelstelling niet haalbaar zijn. Binnenvaart en spoor zullen een groter aandeel moeten krijgen, slimmere logistiek en ICT-oplossingen zullen het vervoersysteem nog efficiënter moeten maken. Het is van belang dat de opdrachtgevers (verladers) en uitvoerders (transportbedrijven en dienstverleners) in de logistieke sector het voortouw nemen in elektrisch vrachtvervoer, zodat de sector gestimuleerd wordt om duurzame oplossingen aan te bieden die zullen zorgen voor lagere transportkosten. De logistiek zal zich daarbij ook moeten aanpassen aan de kenmerken van elektrisch vervoer, waarbij ketens anders ingericht zullen moeten worden om de transitie mogelijk te maken. De logistieke sector kent een grote verscheidenheid aan goederensoorten, voertuigtypen en ritkenmerken. Deze diversiteit vergt een ‘dedicated’ aanpak om aan te tonen dat zero-emissie goederenvervoer en lagere transportkosten mogelijk zijn door elektrisch vrachtvervoer. Grote verladers die het voortouw nemen bij pilots met elektrische vrachtwagens kunnen het verschil maken en de kennis en ervaring die wordt opgedaan is cruciaal voor de transitie naar zero-emissie vervoer.

Marktpartijen (producenten en exploitanten)

Er worden voldoende elektrische bestelwagens en vrachtauto’s geleverd en er is een passende laadinfrastructuur voor het zware verkeer.

De eerste producenten hebben al een serieproductie aangekondigd voor batterij-elektrische bestel- en vrachtwagens en de eerste prototypes rijden al rond. De eerste praktijkervaring wordt al opgedaan maar batterij-elektrisch vervoer kan pas grootschalig worden ingezet als er voldoende vracht- en bestelwagens geleverd kunnen worden en de vereiste infrastructuur voor het laden aanwezig is. Hiervoor is het nodig dat producenten van batterij-elektrische bestel- en vrachtauto’s vaart gaan maken met massaproductie. Voor laadpaalfabrikanten en -beheerders geldt dat de laadvoorzieningen geplaatst moeten worden op locaties waar deze binnen het logistieke proces passen en voldoen aan de juiste vermogensvraag. Daarnaast moet er nadruk worden gelegd op standaardisatie van technieken, het naleven van normen en het gebruik van open-protocollen.

Energiesector

De vereiste aansluitingen voor de laadinfrastructuur en duurzaam opgewekte elektriciteit zal door de energiesector moeten worden geregeld.

Er is momenteel nog onvoldoende duurzame energie voor elektrisch rijden en dit wordt ook niet optimaal benut. Voor maximale CO2-reductie is rijden op duurzame energie noodzakelijk. Daarom is een grote opschaling van duurzame opwek en aanpassing van het elektriciteitsnetwerk om deze opwek op het juiste moment te leveren essentieel.

Speerpunten Enpuls

Speerpunten Enpuls zal zich inzetten om het geschetste toekomstbeeld te realiseren door zich te richten op de volgende drie speerpunten:

1. Volledig elektrisch vrachtvervoer is de toekomst

Enpuls zal overheden, marktpartijen en netbeheerders ondersteunen zodat zij keuzes maken voor een versnelde realisatie van elektrisch vrachtvervoer en aanpassing van het benodigde energiesysteem. Hierbij wordt gericht op het creëren van een level playing field en het onaantrekkelijk maken van fossiele technieken bijvoorbeeld door milieuzones. Dit doet Enpuls door actief onze visie uit te dragen en te zorgen dat deze partijen een duidelijke keuze maken voor volledig elektrisch vrachtvervoer.

2. Er komt geschikte laadinfrastructuur voor elektrisch vrachtvervoer

Enpuls zal stimuleren dat er een laadinfrastructuur wordt gerealiseerd die aansluit op de logistieke behoefte en voldoet aan de technische eisen voor vrachtvervoer. Zodat geladen kan worden waar en wanneer nodig is met de juiste vermogens. Wij zorgen voor voorspellingen zodat aansluitingen voor laadinfrastructuur tijdig gerealiseerd worden.

3. Laden is efficiënt en makkelijk

Enpuls stimuleert (internationale) standaardisatie, normen en protocollen voor (slim) laden opdat vrachtvervoer niet door landsgrenzen wordt beperkt. Adviseren en delen van kennis over beschikbare voertuigen en inzicht geven in sectoren en segmenten waar snelle invoering en kostenvoordelen mogelijk zijn.

 

Nieuwsbrief inschrijven