Alle woningen energieneutraal in 2050. Het is één van de grootste uitdagingen in de gezamenlijke ambitie om fossiele brandstoffen definitief uit Nederland te weren. Gemiddeld genomen gaat het om 1.000 woningen per werkdag. Wie de letters van het Klimaatakkoord erop naleest, ziet al snel dat lokale bestuurders een belangrijke rol hebben in het verduurzamen van die gebouwde omgeving. Gemeenten worden geacht om de regie te pakken. Bij voorkeur op wijkniveau, omdat op die manier meer snelheid gemaakt kan worden. En dat is nodig ook, want de opdracht liegt er zoals gezegd niet om.

Transitievisie Warmte

Nederland is opgedeeld in 30 regio's die ieder een regionale energie strategie (RES) ontwikkelen. Dat is de regionale vertaling van de afspraken uit het Klimaatakkoord voor energie en de gebouwde omgeving. Deze strategie vormt weer het uitgangspunt voor de Transitievisie Warmte, die gemeenten nu aan het vormgeven zijn. Hierin beschrijven ze hoe wijken van het aardgas af kunnen en wanneer precies. Voor de wijken die binnen 10 jaar aan de beurt zijn, moet ook al worden aangeven welke warmte-alternatieven er zijn. Het is de bedoeling dat elke gemeente in 2021 haar eigen Transitievisie Warmte heeft gepresenteerd.

Nederland aardgasvrij ready

Ons land telt ongeveer 7,8 miljoen woningen, het overgrote merendeel van die huishoudens stookt nog steeds op aardgas. Gemiddeld genomen gaat het om zo'n 1.600 kuub per jaar. Daar komt CO2 bij vrij. Als we uitgaan van 2 kilo CO2 per kuub aardgas, stoot een gemiddeld huishouden ongeveer 3.200 kilo CO2 per jaar uit. In het Klimaatakkoord is afgesproken om voor 2030 de eerste 1,5 miljoen woningen van het gas af te krijgen. In 2050 moeten uiteindelijk alle huishoudens CO2-neutraal zijn. Daarvoor hebben we dus nog een kleine 30 jaar, omgerekend zijn dat iets minder dan 8.000 werkdagen. Dit betekent dat we tot 2050 elke werkdag zo'n 1.000 woningen aardgasvrij moeten krijgen.

Gemeenten in een spagaat

"Voor wat betreft de verduurzaming van de gebouwde omgeving ligt er dus veel op het bordje van de lokale bestuurder", vertelt Cor Brockhoven. Hij is manager Collectieve Duurzame Wijken bij Enpuls, een onderdeel van netwerkbedrijf Enexis. Enpuls heeft als doel om de energietransitie te versnellen. "Gemeenten worden geacht om een visie te ontwikkelen en vervolgens de rol van proces-regisseur op zich te nemen. Maar hoe dat proces er precies moet uitzien, dat zegt het Rijk er niet bij. Kaders en flankerend beleid vanuit Den Haag ontbreken grotendeels, met als gevolg dat veel gemeenten zich afvragen hoe ze moeten beginnen."

En dat blijkt niet de enige zorg die bij lokale bestuurders leeft. Die verkeren volgens Brockhoven in een lastige spagaat. "Als zij hun burgers teveel stimuleren, dan klinkt al snel de kritiek dat gemeente de keuzevrijheid en verantwoordelijkheden van inwoners wil overnemen. Met als risico dat mensen juist afwachtend worden als het om de verduurzaming van hun eigen woning gaat. Doet de gemeente daarentegen te weinig, dan zegt men dat die haar verantwoordelijkheid niet pakt en burgers teveel in onzekerheid laat."

Uit onderzoek van I&O Research blijkt bovendien dat 60% van de inwoners voor het verduurzamen van hun woning rekent op een financiële tegemoetkoming van de gemeente. Of dat ervan komt, is echter nog maar de vraag. Gemeenten geven namelijk massaal aan dat ze dit geld simpelweg niet hebben. "Het risico bestaat dat deze dilemma's en barrières ervoor zorgen dat veel plannen op de plank blijven liggen. De energietransitie krijgt dan niet de snelheid die we zo hard nodig hebben en dat moeten we koste wat kost zien te voorkomen."

Het Proces Wijkaanpak

Om al die miljoenen woningen de komende jaren van het aardgas af te krijgen, moeten gemeenten dus in beweging komen. Uit onderzoek is gebleken dat veel inwoners wel degelijk bereid zijn om concrete duurzame keuzes te maken, mits hun eigen gemeente daarvoor de juiste kaders schetst. "Veel woningeigenaren hebben de afgelopen jaren al op individuele basis energiebesparende maatregelen genomen. Denk aan extra isolatie en de aanleg van zonnepanelen op het dak. Toch zijn er ook veel woningeigenaren die wachten op een heldere regie vanuit de gemeente en een collectief aanbod. Dat maakt een collectieve wijkaanpak noodzakelijk, waarbij groepen bewoners een concreet handelingsperspectief krijgen aangeboden", aldus Brockhoven.

Om gemeenten vooruit te helpen met dat proces, presenteert Enpuls nu een serie bouwstenen voor een collectieve wijkaanpak. Hiermee krijgt elke gemeente een concreet stappenplan aangereikt dat ze helpt om hele buurten stap voor stap aardgasvrij-ready te maken. "Maar voordat ze hiermee aan de slag kunnen, moet er wel duidelijkheid zijn over duurzame warmtetoepassingen voor een wijk. Daar waar de ene buurt wellicht kan profiteren van restwarmte van een nabij gelegen industrieterrein, geldt voor een andere wijk warmtekoudeopslag als meest ideale oplossing. Die systeemkeuzes moeten eerst gemaakt worden.

Datatool meet enthousiasme voor verduurzaming

Proces Wijkaanpak heet het stappenplan van Enpuls. Dat richt zich in eerste instantie op groepen bewoners die al redelijk gemotiveerd zijn voor wat betreft de verduurzaming van hun woning. En dat niet alleen, ze wonen ook nog eens in min of meer vergelijkbare huizen. Voor gemeenten is het nu nog een flinke uitdaging om dit soort huishoudens goed in kaart te krijgen. Daarom heeft Enpuls een online datatool ontwikkeld die gemeenten in staat stelt om kansrijke groepen bewoners te identificeren. "Het gaat dan om data die betrekking heeft op sociale en demografische kenmerken van een buurt of wijk. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan de financiële mogelijkheden van woningeigenaren. Deze Slimme Wijken Tool komt met een score die de te verwachten adoptiegraad in een bepaalde buurt weergeeft", zegt Brockhoven. Met die informatie kunnen lokale bestuurders besluiten welke wijken het meest kansrijk zijn om als eerste mee aan de slag te gaan. "Dat is belangrijk, want goed voorbeeld doet volgen. We hebben snel concrete voorbeelden nodig die laten zien hoe het werkt en dát het werkt."

17 woningtypes in kaart

Als volgende stap in het proces zijn er verschillende woningtypen geïdentificeerd. Enpuls heeft voor elk van die woningtypes de duurzame opties in kaart gebracht. Dit biedt gemeenten houvast. Zij kunnen hiermee in één keer grote groepen bewoners informeren, met informatie die is toegespitst op het type huis waarin ze leven. Woningeigenaren krijgen zo handelingsperspectief en juist dat is volgens Brockhoven nodig om vaart te maken. Voor wat betreft de duurzame toepassingen is vooral gekeken naar de zogeheten 'geen spijt altijd goed-maatregelen': isoleren, zonnepanelen en in iets minder mate de hybride warmtepomp. In die visie van Enpuls is die broodnodig als tussenoplossing naar een 100% aardgasvrije woning. 

Stap voor stap verduurzamen

Keiharde eisen stellen aan bewoners roept volgens Enpuls teveel weerstand op. Brockhoven wijst erop dat het slimmer is om kaders te scheppen en mensen binnen die kaders zelf het verduurzamingstempo te laten aangeven. "Voor veel Nederlanders is aardgasvrij wonen nu nog een brug te ver. In onze visie moeten we burgers de mogelijkheid geven op natuurlijke momenten stapsgewijs hun huis te verduurzamen. Zo krijgen mensen voldoende ruimte om dat financieel rond te breien en kunnen ze wennen aan de nieuwe sociale normen als het gaat om de duurzaamheid van de woning", aldus Brockhoven. Gemeenten die niet over voldoende technische knowhow beschikken, doen er volgens hem verstandig aan om kennispartners op te zoeken. Als voorbeeld noemt hij het Regionaal Energieloket. Een ideale partij waarmee gemeenten in gezamenlijk verband aantrekkelijke inkoopacties voor bewoners kunnen organiseren.

"Waar en hoe beginnen we? Die vraag is op heel veel gemeentehuizen gesteld de afgelopen jaren. Met het Proces Wijkaanpak krijgen gemeenten nu voor het eerst een concreet stappenplan in handen, waarmee ze vaart kunnen maken met het collectief verduurzamen van woningen. Stap voor stap, wijk voor wijk."

Benieuwd hoe het Proces Wijkaanpak en de Slimme Wijken Tool jullie gemeente kan helpen? Bekijk de portal en ga aan de slag met de datatool en communicatiepakketten.

Overleg Slimme Wijken Aanpak
Blog
Maak een succesvolle start met de slimme wijken aanpak in jouw gemeente

Hoe maak je een vliegende start met de warmtetransitie in jouw gemeente? In welke wijken zit de meeste potentie rondom energiebesparing en duurzaamheid? En hoe krijg je hier groepen woningeigenaren sneller in beweging, zodat je klimaatafspraken uiteindelijk kunt waarmaken?

Slimme wijken presentatie
Persbericht
Enpuls helpt gemeenten met maatregelpakketten voor verduurzaming van wijken

Enpuls heeft in samenwerking met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal een praktisch proces en ondersteunende middelen ontwikkeld voor een collectieve wijkaanpak: de Slimme Wijken Aanpak. Daarin staat een stap-voor-stap benadering met isolatiemaatregelen centraal. De Slimme Wijken Aanpak wordt kosteloos aangeboden aan gemeenten en hun energieloketten.

Wijk (1)
Podcast
Een duurzame wijkaanpak, zo krijgen we woningen van het gas af
778108306
Blog
Eerste gemeenten aan de slag met Slimme Wijken Aanpak

Aardgasvrij in 2050 is de stip aan de horizon, maar nu al kunnen woningen aardgasvrij-ready worden gemaakt. Om beleidsmakers en programmaverantwoordelijken bij deze uitdaging te ondersteunen, lanceerde Enpuls in 2020 de Slimme Wijken Aanpak (SWA).

Met Een Humoristisch Kaartspel De Energietransitie Inclusiever Maken
Blog
Met een humoristisch kaartspel de energietransitie inclusiever maken

Op weg naar de energietransitie vormt het creëren van maatschappelijk draagvlak één van de grootste uitdagingen. Daarbij is het opvallend dat in de wijken die als eerst van het gas af moeten, vaak mensen wonen die het verst van de energietransitie afstaan.

Poster Slimme Wijken Aanpak
Download
Slimme Wijken Aanpak voor gemeenten

De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht te verduurzamen. Enpuls ontwikkelde daarom een praktisch proces onder de naam Slimme Wijken Aanpak. Lees de brochure.

Aansluiten Bij De Belevingswereld Van Particuliere Woningeigenaren
Blog
‘We moeten beter aansluiten bij de belevingswereld van particuliere woningeigenaren’

Om de klimaatdoelen te halen, is iedereen nodig. Van lokale overheden en grote bedrijven tot particuliere woningeigenaren. Voor die laatste groep blijkt verduurzaming alleen vaak onvoldoende drijfveer om daadwerkelijk tot actie over te gaan. Om hen meer bij de energietransitie te betrekken, ontwikkelde Enpuls een inspiratieplaat.

Poster Slimme Wijken Aanpak
Visie

Shutterstock 1366579751
Visie
Een succesvolle start met collectieve wijkaanpak

In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn. De gemeenten staan voor een grote opgave om wijkgericht en planmatig te verduurzamen. Maar waar begin je?

Een Circulaire Energietransitie Van De Gebouwde Omgeving
Overige
Een circulaire energietransitie van de gebouwde omgeving
Huis met energielabel
Visie
Energiebesparing als startpunt van de transitie

Het mooie van energiebesparing is dat de woningeigenaar er vandaag al mee kan beginnen.

Warmtepompp
Visie
Hybride warmtepomp als alternatief voor aardgas
Woonwijk
Blog
Hybride warmtepomp: dé sleutel om de energietransitie op gang te brengen
Woonplan Ontdekkingstocht
Blog
Woonplan: de ontdekkingstocht naar een gebruiksvriendelijke tool

Onze conceptontwikkelaars spraken met tientallen bewoners om te achterhalen hoe ze precies keuzes maken bij woningverbetering. De ontwikkeling van Woonplan was een ware ontdekkingstocht, vertellen ze in dit blog.

Tarnoc Enpuls Challenge
Blog
Tarnoc: Dankzij Enpuls weten we wat woningcorporaties willen
HWP Nieuwe Afbeelding
Blog
Installatiegroep Breman ziet volop potentie in de hybride warmtepomp

De hybride warmtepomp is in opmars. Branchevereniging Techniek Nederland heeft de ambitie om de komende tien jaar minimaal een miljoen van deze apparaten in Nederlandse woningen te installeren. Daarvoor is nog wel veel werk aan de winkel.

Shutterstock 1037714281 Bewerkt
Persbericht
Aardgas vervangen door zonnewarmte
warmtenet - 2 buizen plus mensen.jpg
Download
Whitepaper Vaart maken met warmtenetten